หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-22 13:01:23


   วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการเปิดการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ธนียวัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชูศรี ประเสริฐสิน และคุณนุสรา เจริญกิจทวี จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตต่อไป