หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-23 09:32:58


วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานการประชุมของภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานคณบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่1.2.2 และ 1.2.3 โครงการประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (Mini Conference 2018) ครั้งที่ 1 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปจำนวนผู้สมัครและผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระบบ Port Folio ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 และ การรายงานความก้าวหน้าการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น