หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-23 09:21:47


วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาคงเหลือ รายงานการประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาดูงานของรายวิชา VER 5103 การสำรวจและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การรับสมัครนักศึกษาเทอม 1/2561 งบประมาณรายรับรายจ่ายของหลักสูตร และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นต้น