หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้กับนักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-22 16:32:52


       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท Vana science จัด“โครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่นักศึกษา” (เครื่องชั่งสารและเครื่อง pH-Meter) ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในการโครงการ และโดยได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิต ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดส่วนภูมิภาค บริษัท โอเฮ้าส์ อินโดไชน่า จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานเครื่องมือ และทำการดูแลรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง มีการบรรยายทฤษฎีและการสาธิตการใช้เครื่องมือ การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร