หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-22 15:26:08


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านพัสดุและการเงิน อาทิ แผนการจัดซื้องบแผ่นดินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 กำหนดแผนการจัดการครุภัณฑ์  การจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายงานผลการยืมเงินทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการทบทวนภาระงานของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุและการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการดำเนินงานของฝ่าย