หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ โครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา (SCI SSRU Mini Conference 2019)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ โครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา (SCI SSRU Mini Conference 2019)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-22 18:41:53


วันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และสวัสดิการต่างๆ เอกสารและการลงทะเบียน การประชาสัมพันธ์งาน และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้