หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-21 13:47:41


วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) รายงานผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Port Folio) ปีการศึกษา 2562  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 และการเสนอคุณสมบัติและศักยภาพอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้น