หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-21 16:23:47


วันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562  โดย ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 6 ท่าน และ คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเข้ารับฟังและหารือร่วมกัน