หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-21 15:21:08


วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ : หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ทิตภากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณอุมาพร พิมพิทักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ จากศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 คน