หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ. ดร.นิศากร สังวาระนที ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การทำวิจัยและพัฒนา PA: Performance Agreement เพื่อให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ”
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ. ดร.นิศากร สังวาระนที ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การทำวิจัยและพัฒนา PA: Performance Agreement เพื่อให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-21 14:03:13


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ สหวิทยาเขต จังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำวิจัยและพัฒนา PA: Performance Agreement เพื่อให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ