หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มือใหม่อยากไป International research paper”
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มือใหม่อยากไป International research paper”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-21 13:11:08


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มือใหม่อยากไป International research paper” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาเป็นวิทยากรบรรยายใน


หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเขียนบทความวิจัย : ทำไมต้องเขียน?? 

- Writing Style and Formatting 

- การบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง / Q1-Q2

เทคนิคการจัดเตรียม Manuscript และ เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย Submission Process วารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ รับฟังเทคนิคต่างๆในการจัดทำผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ที่มี Quartile score ที่สูง