หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาพิเศษ 3Rs “Beat Plastic Pollution”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาพิเศษ 3Rs “Beat Plastic Pollution”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-21 16:30:08


    วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการลดและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์”3Rs “Beat Plastic Pollution” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ คุณวานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนาพิเศษ โดยในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเสวนาพิเศษและเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการอีกด้วย  ซึ่งก่อนการเสวนาพิเศษ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “แนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดย นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย และ นางสาวอรญา พยุงวงศ์ 

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะมลพิษที่เกิดจากพลาสติก เสวนาพิเศษในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการลดการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี