หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 15:15:44

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

- อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์  ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567