หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 17:08:13


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการในการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที  อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล อาจารย์อเสข ขันธวิชัย อาจารย์ชัชพล ชอบวิทยาคุณ อาจารย์ Dr. Henry Donald Skupek พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์คณะฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือในการวางแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความเป็นสากล เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและการบริการวิชาการต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ