หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-21 15:27:49


วันที่ 21 มกราคม 2562 ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและสรุปแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมควบคุม วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่วางไว้