หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-20 14:44:39


วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รองคณบดีฯ หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำการหารือในเรื่องของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ.2560 การจัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การปรับปรุงเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ และการจัดโครงการเดินสายแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561