หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เยือนฮ่องกง คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ”
คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เยือนฮ่องกง คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-20 14:41:59


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานนวัตกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ International Innovation and Design Competition (IIDC) 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เข้าพบ รองศาสตราจารย์    ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล  โดยผลการประกวดได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 3 ผลงาน ดังนี้ 

 

ผลงานเรื่อง Si Thai สีน้ำปลอดมลพิษจากสารสกัดธรรมชาติ เจ้าของผลงานวิจัย อาจารย์        ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ และอาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ ได้รับ รางวัลเหรียญทอง จาก IIDC เจ้าภาพผู้จัดงาน และ รางวัลพิเศษ Special Award จาก IIDC เจ้าภาพผู้จัดงาน

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมกระดาษจากเปลือกมะพร้าว เจ้าของผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.จิตรลดา      ชูมี อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์ และอาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน จาก IIDC เจ้าภาพผู้จัดงาน และ รางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศมาเลเซีย

ผลงานเรื่อง Nat De Co: Super Edible Fiber เจ้าของผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชิณี โหลสกุล ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน จาก IIDC เจ้าภาพผู้จัดงาน และ รางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศโปแลนด์

โดยการประกวดได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย