หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:50:16

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน   (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (กรรมการ) และ อาจารย์จิรวัฒน์  สุดสวาท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป