หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:45:53

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  วงศ์สิงห์ทอง (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงศ์   (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม (กรรมการ) และ นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป