หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-20 14:09:34


     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์   ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ (กรรมการ)  อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล (กรรมการ) และ นางสาวเมลานี อุระสนิท (เลขานุการ)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป