หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ากราบนมัสการ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ากราบนมัสการ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-20 11:48:12


วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร. วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เพื่อแจ้งการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากโคนงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (วัดธรรมมงคล) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์