หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-10 14:46:14


วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านทาง Google meet ออนไลน์ ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ ความก้าวหน้าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  ความก้าวหน้าร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำเล่มหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ ความก้าวหน้าการลงทะเบียนเว็บไซต์ Moodle ของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานจำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา รอบ 2 โควตาประจำปีการศึกษา 2565 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชา และการตรวจสอบข้อมูลด้านการตีพิมพ์ของคณาจารย์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น