หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-20 16:22:16


      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conferences on Science and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development" (SsSci 2019) พร้อมด้วย รองคณบดี ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อหารือในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน แจกแจงรายละเอียดงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ