หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Fern University ประเทศเยอรมนี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Fern University ประเทศเยอรมนี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-20 10:16:49


    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Fern University ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทางด้าน Natural Language Processing ในอนาคต ต่อไป