หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านพัสดุและการเงิน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านพัสดุและการเงิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-19 15:41:30


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุม การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านแผนพัสดุและการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบไปด้วย แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เกณฑ์การเบิกจ่าย การเขียนโครงการและบันทึกขออนุมัติ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานของคณะโดยภาพรวมคล่องตัวมากยิ่งขึ้น