หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-19 10:57:06


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหาร กิจกรรม THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION  OF THE YEAR ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล ดังนี้


ลำดับที่

รายชื่อ

รางวัลที่ได้

1

น.ส ชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์
- ได้รับรางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด “CHAMPION BEST ULTIMATE JUNIOR CHEF AWARD”
- ได้รับรางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดด้านPastry & bakery“CHAMPION BEST ULTIMATE PASTRY&BAKERY CHEF AWARD”
-ได้รับรางวัล SPECIAL AWARD FREE TRIP TO CALIFORNIA ,USA และรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน Real California milk culinary academy competition เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการแข่งขัน
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน Different individually western plated dessert
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน Different individually classic thai dessert
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Main course lamb  challenge

2

น.ส .ชุติมณฑน์ ศรายุทธิกรณ์
-ได้รับรางวัล SPECIAL AWARD FREE TRIP TO CALIFORNIA ,USA และรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Real California milk culinary academy competition เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการแข่งขัน
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Main course duck

3

นาย เดชา เประกันยา
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”จากการแข่งขัน Mackerel culinary challenge
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขันMain course lamb challenge

4

น.ส. มยุรินทร์ ทองโต
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Main course duck

5

น.ส.กาญจนา ก้อนจันทร์
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

6

น.ส ชญานี บุญศิริ
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

7

นายวิฑูรย์ รื่นเลิง
- ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

8

น.ส.เพ็ญนภา   เนตรรักษา
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

9

น.ส ศิเรมอร    สนใจการค้า
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

10

น.ส.แพรพลอย   จำศรี
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Main course duck

11

นายวรศักดิ์   ยังอ้น
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน Different individually classic thai dessert
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

12

น.ส.ปรัชญาพร   ฟักหอม
- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge

13

นายปฐวี   ขันติ
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

14

นาย วัชระ  แสงสุข
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge

15

 น.ส กาญจนา โน๊ตชัยยา
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Main course duck

16

น.ส.ชลยา คำงาม
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

17

นาย ธนเดช เตรียมสกุล
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

18

น.ส สมฤดี  แสนว่าง
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

19

น.ส.สุภัสสรา ไทยวัฒนา
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge
-ได้รับรางวัล “diploma”จากการแข่งขัน Main course duck

20

น.ส กัณฐิกา  กุลมณี
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

21

น.ส. สุนันตรา  บัวระพา
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

22

น.ส.วิตรานันท์ สำลี
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

23

นายอภิลักษ์        เชื้อไชย
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” คะแนนสูงสุด จากการแข่งขัน Champion California Raisin Challenge
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Real California milk culinary academy competition

24

  • นายศิวกร           เชื้อทองฮัว       
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Real California milk culinary academy competition

25

นางสาวพรพิมล   พิพัฒน์กิจไพศาล
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Mackerel culinary challenge
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขันMain course lamb challenge

26

นางสาวศุจิกา      กันหา
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Main course duck
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge

27

นายกนต์ธร         มาริษชัย
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Main course duck

28

นางสาววรุณรัตน์ ฉ่ำจิตร  
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขัน Main course duck
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน main course pork and chicken challenge

29

นางสาวชนิดา      จุลมกร
-ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการแข่งขันMain course lamb challenge
-ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

30

นายธีรดลย์         อยู่ทอง
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

31

นางสาวอภิญญา  ภูศรีฤทธิ์    
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

32

  • นางสาวสุนันทา ทิพย์สงคราม
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

33

นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

34

นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน Fruits and vegetable live challenge  competition (team of 3)

35

น.ส.ศิลาวรรณ    มณีศิลาเงิน
-ได้รับรางวัล “Diploma”จากการแข่งขัน Classic Thai cuisine

36

น.ส ณัฐมน    อักษรดี
-ได้รับรางวัล “Diploma”จากการแข่งขัน Main course duck