หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-19 11:31:45


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (กรรมการ)  อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และ นางสาวเมลานี อุระสนิท จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป