หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนในระบบลงทะเบียน และความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิชาการนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนในระบบลงทะเบียน และความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิชาการนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 15:04:39


วันที่ 18 เมษายน 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเรื่อง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนในระบบลงทะเบียน และความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิชาการนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมในการอบรม ทั้งนี้เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว