หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-18 11:16:12


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ต่อการสร้างอาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกร อินทรวิชะ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปลูกพืชแบบไร้ดิน” ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสต่อการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง