หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 16:14:54

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งการรายงานด้านการเงินของคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือในการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์