หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-22 10:27:36


วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2562 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน