หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room)
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-17 15:10:46


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) ให้กับคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาและพัฒนาห้องเรียนให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น