หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-02-17 15:38:25


เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  ยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มเยาวชน ร่วมกันพิทักษ์ รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อีกด้วย