หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 16:10:52


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ได้มอบกระเช้า ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้การประชุมมีวาระประชุม  ดังนี้ เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1/2) ปีการศึกษา 2561 ขอยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลัดสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบ 3 เดือน) และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยดุสิตธานี  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และ การรายงานผลการดำเนินงามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้น