หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-16 15:27:57


                วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานคณบดี เข้าร่วมในการปะชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อชี้แจง และรับทราบผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยนำผลที่ได้รับมาพัฒนา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุจามเป้าหมายต่อไป