หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 16:15:36


วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้การประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี (ไตรมาส 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ มือใหม่ อยากไป International research paper” โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษษ 2564 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ปฎิทินการจัดคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567