หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการบรรยายเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการบรรยายเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-16 17:16:56


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการจัดการบรรยายเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้กับคณาจารย์ภายในคณะ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในกระบวนการในการจัดทำ ในการนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน มาบรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ การขอรับทุนสนับสนุน ที่จะต้องดำเนินการส่งผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในการต่อไป