หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ ลงพื้นที่ให้บริการช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกในพื้นที่เกษตร ตำบลดอนมะโนราห์ จังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ ลงพื้นที่ให้บริการช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกในพื้นที่เกษตร ตำบลดอนมะโนราห์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-29 10:38:31


วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกในพื้นที่เกษตร ตำบลดอนมะโนราห์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมนำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่มีผลต่ออาชีพของเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริฯ