หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-15 17:16:17


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงานรอบที่ 2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการรายงานผล ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการรายงานในแต่ละรอบเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย