หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-17 15:41:57


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของหัวหน้าฝ่ายกับการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ" โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายมาใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป