หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 09:47:46


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11-12 ส.ค.2565 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำแม่กลอง ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา