หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (FITCON 4th) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (FITCON 4th) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 16:08:34


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 (FITCON 4th)  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ นางสาวชาลิณี อ้วนผุย นักศึกษาแขนงวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นายเอื้ออังกูรชอนดอก นางสาวนภัสสรณ์ จุนแสง และ นายจีรภัทร์ หมัดละ นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี