หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 11:51:51


เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26109 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการระบบมาตรฐานสากล   ISO/IEC 17025 : 2017 โดยทีมผู้ตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีบุคลากรในระบบมาตรฐานที่รับการตรวจประเมินดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้จัดการคุณภาพ  รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการวิชาการ นางสาววรากร โฉมโสภา นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่าง และนางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบ ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการยกระดับของห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จากหน่วยงานภายนอก อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการในการรับทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกเพื่อหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป