หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สวนสุนันทาผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือร่วมกับ UAE มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวนสุนันทาผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือร่วมกับ UAE มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-15 18:33:33


วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งหวังที่จะร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร ผ่านการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย