หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-16 09:53:33

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม

     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำแม่กลองได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ แม่กลอง ท่าจีน ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์