หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-15 15:22:05


วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ เข้าร่วมในการประชุม โดยการประชุม มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย ของหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 การเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต และเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560  การบริหารงบประมาณจัดสรร (งบรายได้) ของหลักสูตรภาพพิเศษ และการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นต้น