หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 16:07:52

วันที่ 15 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (Fast Track) ซึ่งมีคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในการประชุมและแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย