หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 13:19:27

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยรองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้ดำเนินงานจัดสอบให้กับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผู้ควบคุมมลพิษจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ  ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และผู้ควบคุมของเสียอันตราย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยจัดสอบที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ ฯ เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น