หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-14 11:39:11


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการจัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 ทั้งนี้ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งการประชุมมีหัวข้อในการประชุม อาทิ หารือความก้าวหน้าโครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ (3Rs : Beat Plastic Pollution) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2562  ความก้าวหน้าในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ การรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ และการทบทวนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการตามภาระงานที่ได้รับผิดชอบในตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ