หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน จัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานทางด้านไอที
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน จัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานทางด้านไอที

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-14 11:35:51


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพต่างๆทางด้าน ไอที และแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกงานของบริษัท MFEC จำกัดมหาชน” โดยได้รับเกียรติจากทีมงานบริษัท MFEC จำกัดมหาชน มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ สอดคล้องกับแนวนโยบายพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิตัล เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ในการที่จะสามารถสร้างให้เกิด เศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ทางดิจิตอล ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

          กล่าวคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันการศึกษาภาครัฐ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน คือ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีของประเทศ เข้ามามีบทบาท และให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือ ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานต่างๆในสายงานทางด้านไอที ให้กับนักศึกษาของเรา รวมถึงแนวทางในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและแนวทางการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานจริงในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดงานในวันนี้ เป็นไปตามแผนงาน ระยะแรกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีแผนงาน ในการพัฒนานักศึกษา ในระยะต่อไป อีกหลายแผนงาน